รางวัลชนะเลิศ
  ด.ญ.ฐติพร เย็นสถิต ชั้น ป.5 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา จ.กรุงเทพ
 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ด.ญ.อุสนี อามะ ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ จ.ปัตตานี
  ด.ญ.เปรมวดี  แก้วกำกง  ป.5  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  จ.สระแก้ว
 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ด.ญ.จิรัชญา  แก้วกำกง  ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  จ.สระแก้ว
  ด.ญ.วันเพ็ญ  คำบุญมา  ชั้น ป.5  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   จ.สระแก้ว
  ด.ญ.วิกาวี  รัตตมณี    ชั้น ป. 5  โรงเรียนดรุโณทัย  จ.ตรัง
 

     รางวัลชมเชย

  ด.ญ.คนึงนิจ โพธิ์ศรี ชั้น ป.6 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จ .ระยอง
 

ด.ญ.ช่อลัดดา  เหล็กพิมาย  ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดเทพลีลา  จ.กรุงเทพ

  ด.ญ.ปุณยนุช  เน้าพูนทอง  ชั้น ป.5  โรงเรียนมารีวิทย์  จ.ชลบุรี
 

ด.ญ.ประกายดาว  พรถวัลย์ศักดิ์  ชั้น ป.4  โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5  ทานสัมฤทธิ์  จ.นนทบุรี

 
     รางวัลชนะเลิศ
 

ด.ช.เกรียงไกร   บุญอักษร  ชั้น ม.3  โรงเรียนบุญวัฒนา  จ.นครราชสีมา

 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
 

นายสุระชัย  อังกาพย์  ชั้น ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด

  ด.ช.มนุราช  เที่ยงธรรม  ชั้น ม.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ.ระยอง
 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
 

ด.ช.รณกฤต  น้อยวิมล  ชั้น ม.1  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี   จ.ร้อยเอ็ด

 

นายธีรวัจน์  วงศ์อินทร์  ชั้น ม.3  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี

 

     รางวัลชมเชย

 

นายอดิศักดิ์  มีพรหม  ชั้น ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด

 

ด.ช.ชัยมงคล  แสนเมือง  ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง  จ.อุดรธานี

 
สามารถติดตามได้ที่ Facebook มูลนิธิเด็กตัวเล็ก